Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2016

JO 60 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta

Vattenbruk – akvakultur – omfattar odling av alla slags djur och växter i vatten. Genom skilda odlingsaktiviteter påverkas därvid de naturliga ekosystemen eller skapas artificiella system med hög produktion av fisk, kräftdjur, blötdjur (musslor och ostron m.m.) eller alger.

I Sverige har extensiva former av fiskodling förekommit i hundratals år (t.ex. dammodlingar av karp och ruda). Under 1900-talets omfattande utbyggnad av vattenkraften har odling och utsättning av miljontals lax- och havsöringsungar tillkommit i syfte att kompensera för bortfallet av naturliga reproduktions­områden. Samtidigt har odling och utsättning i syfte att förstärka andra naturliga eller introducerade bestånd ökat i omfattning. Sedan 1980-talet har ett antal odlingar startat med intensivodling av matfisk (främst regnbåge) eller blåmusslor.

Statistiken belyser produktionen inom svenskt vattenbruk och speglar vatten­brukets företagsstruktur. Undersökningen har genomförts årligen sedan 1983.

Vattenbruksstatistiken används av en rad olika myndigheter, företag och organi­sationer.

Exempel på användare: Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Miljö- och energidepartementet, Naturvårdsverket, Näringsdepartementet, Vattenfall, Vattenbrukarnas riksförbund, länsstyrelser, tidningar och tidskrifter, företag inom livsmedelsbranschen och forskningsinstitutioner.

Internationell rapportering görs till Eurostat, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) och OECD.

Vattenbruksstatistiken tillgodoser också ett stort allmäninformativt behov.

Detta omfattar statistiken

Målpopulationen utgörs av samtliga aktiva odlingar som av länsstyrelserna beviljats tillstånd att bedriva odling av fisk, kräftor, musslor m.m. (cirka 350 odlingar). Avser ej avsnittet på sid 13-15 om utsättning av lax- och havsöringsungar.

Statistiken avser år 2016. För jämförelse redovisas dessutom resultat för de närmast föregående åren.

Definitioner och förklaringar

Odlad art. Regnbåge är den vanligaste arten inom vattenbruket, som både mat- och sättfisk. Övriga betydelsefulla arter är röding, öring, lax, ål, musslor och kräftor.

Odlingens produktionsinriktning. Genom enkäten insamlas uppgifter om matfisk (fisk avsedd för konsumtion) och sättfisk (fisk avsedd för utsättning) samt kräftor och blötdjur. Odlingar med flera av dessa inriktningar förekommer.

Produktion. Produktionen anges i kilogram uppdelat på art och användning (konsumtion/utsättning).

Försäljning. Fakturerat försäljningspris exklusive moms uppdelat på art och användning (konsumtion/utsättning).

Anläggningstyp. Vanligast förekommande är kassar, bassänger, jorddammar, recirkulerande system och odling på band/nät (musslor).

Sysselsättning. Antal personer och arbetstimmar uppdelat på kön.

Så görs statistiken

Statistiken bygger på en totalundersökning av samtliga odlingar i populationen. Missiv med information om undersökningen och med inbjudan att delta sänds under vintern ut till cirka 350 odlingar. Uppgifterna inhämtas med hjälp av en webbenkät där odlaren fyller i uppgifter om inriktning, art, produktion och försäljningsvärde. Påminnelse i form av postenkät sänds ut till odlare som inte inkommit med svar. Oklara eller uteblivna uppgifter föranleder uppföljningar då kontakt tas med uppgiftslämnare.

Resultat från denna undersökning publiceras årligen.

Statistikens tillförlitlighet

Resultaten är behäftade med viss osäkerhet, beroende på främst bortfallsfel och mätfel. Sammantaget bedöms dock tillförlitligheten vara tillfredsställande.

Enkäten har besvarats för det stora flertalet av odlingarna i populationen. Genom ett omfattande påminnelsearbete och med uppgiftskomplettering per telefon, har bortfallet begränsats till 17 procent. För att kompensera för detta bortfall har imputering (ersättning av saknade värden med värden som kan antas ligga nära de sanna värdena) genomförts, med hjälp av tillgänglig information.

Tillförlitligheten i de enskilda odlingarnas produktionsuppgifter har prövats genom jämförelser med tidigare års uppgifter. I tveksamma fall har det uppgiftslämnande företaget kontaktats. Mätfelen bedöms därför vara relativt små.

Bra att veta

Undersökningen startade 1983 och har inte undergått några väsentliga förändringar i definitioner eller metoder. Jämförbarheten mellan åren är god. Sedan år 2000 inhämtas även information om sysselsättning samt om produktion och försäljning av sättfisk.

 

Annan statistik

Vattenbruk för år 2015 redovisades i Statistiska meddelanden JO 60 SM 1601.

 

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsdeklaration.