Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Höstrågvete. Skörd 2018. Ekologisk odling

7a. Winter triticale. Harvest in 2018. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

80

28,4

..

..

..

Uppsala

14

..

..

260

40,2

..

..

..

Södermanlands

13

..

..

320

15,6

..

..

..

Östergötlands

13

..

..

320

13,4

..

..

..

Jönköpings

5

..

..

140

34,9

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

70

29,4

..

..

..

Kalmar

9

..

..

170

8,5

..

..

..

Gotlands

2

..

..

10

1,9

..

..

..

Blekinge

1

..

..

20

6,1

..

..

..

Skåne

9

..

..

210

7,5

..

..

..

Hallands

-

..

..

0

0,7

..

..

..

Västra Götalands

15

..

..

350

12,0

..

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Örebro

4

..

..

230

54,8

..

..

..

Västmanlands

3

..

..

30

11,5

..

..

..

Dalarnas

2

..

..

30

36,7

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

20

49,3

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

10

1,2

..

..

..

Götalands mellanbygder

16

..

..

330

9,6

..

..

..

Götalands norra slättbygder

18

..

..

380

11,0

..

..

..

Svealands slättbygder

36

3 260

1,5

870

25,0

2 800

1,9

86

Götalands skogsbygder

19

..

..

480

14,1

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

8

..

..

160

14,8

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

98

3 280

3,4

2 210

13,9

7 300

4,8

79

2017

182

3 870

1,0

3 770

14,0

14 600

1,1

64

2016

198

3 660

1,2

4 060

13,5

14 800

1,4

67

2015

258

3 350

1,6

5 970

14,2

20 000

1,7

54

2014

236

3 900

1,1

5 070

13,3

19 800

1,1

63

2013

159

3 250

1,6

3 000

13,1

9 800

1,7

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 610

0,6

4 370

.

15 800

0,6

.


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.

3)    Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1901.

4)    Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.

5)    För åren 2013–2017 redovisas statistik för rågvete, som omfattar höstrågvete och vårrågvete.