Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 15 SM 0901

Normskördar för skördeområden, län och riket 2009
Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2009
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Fler grödor med uppgift om normskörd

Sedan 1961 har SCB årligen beräknat normskördar för de vanligaste spannmåls- och oljeväxtgrödorna samt för potatis och sockerbetor. Från och med 2007 redovisas även normskördar för höstkorn, rågvete, blandsäd, ärter och oljelin.

Syftet med normskördeberäkningarna är att visa den skörd som man kan förvänta sig under normala väderbetingelser.

Normskördar beräknas för skördeområden (SKO), län, produktionsområden och hela riket. För varje område och gröda beräknas en normskörd, förutsatt att grödan odlas i nämnvärd omfattning. Beräkningarna sker enligt två olika modeller beroende på antal år grödan ingått i underlaget för skördestatistiken. Då tillräckligt underlag finns används en regressionsmodell, i övrigt används en medelvärdesmodell.

Andelen ekologisk odling påverkar normskörden

Normskördarna baseras på skördeuppgifter från ekologiskt och konventionellt odlade arealer utifrån den fördelning av odlingen som finns i landet. Eftersom den ekologiska odlingen normalt ger lägre skörd per hektar än den konventionella bör andelen ekologisk odling för respektive gröda och område tas i beaktande när normskördarna analyseras.

Konventionella skördenivåer i form av femårsmedelvärden

Från och med 2008 redovisas femårsmedelvärden för skörd per hektar från konventionellt odlade arealer. Det innebär att skörd från arealer som är ekologiskt odlade inte påverkar dessa resultat. Statistik om konventionella skördenivåer behövs när åkermarkens produktionspotential ska analyseras i olika regioner.