Statens Jordbruksverk                                     64                                                     JO 15 SM 0901

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Funcke, SCB, tfn 019-17 60 51, olle.funcke@scb.se
Gerda Ländell, SCB, tfn 019-17 68 07, gerda.landell@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO - Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 11 juni 2009.

URN:NBN:SE:SCB-2009-JO15SM0901_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Mats Wadman, SCB.