Statens Jordbruksverk                                           64                                                     JO 15 SM 1201

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4161  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 8 juni 2012.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.