Statens Jordbruksverk                                                         3                                                                    JO 15 SM 1501

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO - Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 10 juni 2015.

URN:NBN:SE:SCB-2015-JO15SM1501_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.