Statens Jordbruksverk                                            3                                                      JO 15 SM 1601

 

 

 

 

 

 

Gerda Ländell, SCB, tfn 019-17 68 07, gerda.landell@scb.se
Gunnel Wahlstedt, SCB, tfn 019-17 62 45,
gunnel.wahlstedt@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO - Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 10 juni 2016.

URN:NBN:SE:SCB-2016-JO15SM1601_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.