Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 16 SM 0301

Hektarskördar och totalskördar 2002
Definitiva uppgifter
Crop yields per hectare and total production in 2002 Final data
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Totalskörden av spannmål normal

2002 års skörd av spannmål beräknas sammantaget uppgå till 5,5 miljoner ton. Det motsvarar ungefär genomsnittet för de fem senaste åren. Hektarskördarna är förhållandevis höga men spannmålsarealerna har minskat med fyra procent jämfört med 2001 och med åtta procent jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren.

Ökad odling av raps och rybs

Arealen av raps och rybs ökade med 50 procent jämfört med föregående år. Totalskörden beräknas till 160 000 ton, vilket också är 50 procent mer än 2001.

Allt mindre skördar av potatis

Totalskörden av matpotatis för riket beräknas till 613 000 ton. Det är en minsk­ning jämfört med föregående års totalskörd med ca 9 000 ton (två procent). Hektarskörden beräknas till 26 470 kilo per hektar vilket är något högre än 2001, men minskad areal gör att den totala potatisskörden minskar. Totalskör­den för potatis för stärkelse beräknas till 301 000 ton, vilket är i nivå med 2001 års skörd.

Vallskörden

Den inbärgade vallskörden, inklusive återväxt, har beräknats till 4 012 000 ton och hektarskörden för riket till 5 200 kg per hektar. Resultaten baseras på en postenkät till 700 lantbrukare. Någon officiell vallstatistik har inte framtagits under senare år varför inga jämförelser görs med tidigare resultat.