Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2002, hektar

19. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2002, hectares

 

Område

Antal UE

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betesvall,hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

37 900

27 200

6,3

10 700

16,2

..

..

Götalands mellanbygder

68

109 400

90 100

2,5

19 000

11,9

..

..

Götalands norra slättbygder

61

86 100

64 200

3,7

21 400

10,9

..

..

Svealands slättbygder

99

152 600

118 300

5,1

33 400

18,2

..

..

Götalands skogsbygder

213

291 200

246 100

1,3

43 100

7,1

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

45

92 900

72 200

4,0

18 700

15,1

..

..

Nedre Norrland

60

101 000

80 500

3,1

20 100

12,5

..

..

Övre Norrland

47

69 600

64 500

1,6

4 900

20,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

623

941 000

765 100

1,1

169 400

5,2

6 600

24,3


 

Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall respektive betesvall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets definitiva grödarealer baserade på IAKS-registret.