Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2003, hektar

19. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2003, hectares

 

Område

Antal företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15

27 070

..

..

..

..

..

..

Uppsala

32

33 300

26 840

3,9

6 240

16,7

..

..

Södermanlands

34

34 950

28 500

3,5

6 310

15,5

..

..

Östergötlands

55

53680

44 850

3,3

8 260

18,1

..

..

Jönköpings

48

62 020

52 970

2,6

9 060

15,0

..

..

Kronobergs

28

34 400

27 110

5,2

6 940

20,3

..

..

Kalmar

59

63 460

58 650

1,6

4 520

19,2

..

..

Gotlands

39

35 740

30 470

2,9

5 130

17,4

..

..

Blekinge

11

13 620

..

..

..

..

..

..

Skåne

88

87 100

66 580

5,9

19 870

19,7

..

..

Hallands

48

40 120

28 870

4,4

10 590

11,8

..

..

Västra Götalands

129

151 250

118 340

2,5

31 070

9,0

..

..

Värmlands

58

52 230

43 420

3,4

8 380

16,9

..

..

Örebro

32

26 880

20 440

6,8

5 290

23,4

..

..

Västmanlands

23

20 510

17 520

5,2

2 990

30,3

..

..

Dalarnas

32

29 260

22 780

4,2

6 250

15,3

..

..

Gävleborgs

26

37 340

31 240

3,3

6 050

17,2

..

..

Västernorrlands

29

34 080

27 340

4,2

4 700

15,9

..

..

Jämtlands

23

32 620

27 900

3,6

4 720

21,2

..

..

Västerbottens

34

41 160

37 670

1,9

3 070

22,3

..

..

Norrbottens

18

22 470

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder ssslättbygder

55

36 920

27 060

4,9

9 270

17,8

..

..

Götalands mellanbygder

121

110 020

90 320

4,6

19 250

27,3

..

..

Götalands norra slättbygder

92

83 880

69 620

2,6

12 750

12,6

..

..

Svealands slättbygder

153

148 690

121 780

2,1

25 280

10,2

..

..

Götalands skogsbygder

223

290 320

234 290

1,7

54 290

8,1

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

79

92 340

74 610

2,7

16 530

13,0

..

..

Nedre Norrland

80

101 880

83 950

2,4

15 890

12,0

..

..

Övre Norrland

58

69 230

63 070

1,6

5 750

18,1

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

861

933 280

764 360

1,0

159 590

5,3

9 330

21,2

2002

623

941 000

765 100

1,1

169 400

5,2

6 600

24,3


 

Vattenhalt 16,5 procent.

Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall respektive betesvall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets definitiva grödarealer baserade på IAKS.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).