Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 16 SM 0402

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003
Spannmål, ärter, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
Definitiva uppgifter
Production of organic and non-organic farming 2003
Cereals, peas, oilseeds, table potatoes and temporary grasses
Final data

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

    adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

     adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken (PDF)     


 

 

I korta drag

Fyra procent av spannmålsskörden från ekologiskt odlade arealer under 2003

Skörden av spannmål som odlats på arealer med miljöstöd för ekologiska produktionsformer uppgick under 2003 till 233 000 ton. Det motsvarar drygt fyra procent av den totala spannmålsskörden i landet. Cirka 152 000 ton, eller uppemot tre procent av den totala spannmålsskörden, var dessutom certifierad och kan säljas med ekologisk märkning.

Åtta procent av spannmålsarealen odlades ekologiskt under 2003 men bara fyra procent av skörden kom från dessa arealer. Detta förklaras av att den ekologiska odlingen i större utsträckning ligger i områden med sämre avkastningspotential och att själva metoden i sig ger ett lägre skördeutbyte per hektar.

Skillnaden i skördenivå mellan ekologisk och konventionell odling är större i slättbygderna än i skogsbygderna.

Mindre av raps- och rybsskörden ekologiskt odlad

Totalskörden av raps och rybs från arealer med miljöstöd för ekologiska produktionsformer har beräknats till 2 000 ton, vilket motsvarar två procent av landets totala skörd av raps och rybs. I stort sett hela produktionen är certifierad för försäljning som ekologiska produkter.

Lågt skördeutbyte för ekologiskt odlad matpotatis

Totalskörden av ekologiskt odlad matpotatis för riket beräknas till 10 500 ton, viket motsvarar nästan två procent av den totala skörden av matpotatis. Cirka 5 procent av matpotatisarealen i landet odlades med miljöstöd för ekologiska produktionsformer under 2003. Drygt 80 procent av arealen som odlats med miljöstöd var dessutom certifierad, vilket innebar att potatisskörden kunde säljas med ekologisk märkning.

Skördeutbytet är ofta lågt från den ekologiska matpotatisodlingen. Bland de redovisade resultaten finns exempel på produktionsområden där den genomsnittliga hektarskörden är omkring 60 procent lägre än motsvarande hektarskörd från den konventionella odlingen.

25 procent av vallskörden ekologiskt odlad

Den inbärgade slåttervallskörden, inklusive återväxt, från arealer som odlats med miljöstöd för ekologiska produktionsformer har beräknats till 966 000 ton, vilket är 25 procent av den totala skörden av slåttervall. Vall är den gröda som har den största andelen ekologisk odling, cirka 30 procent av arealen är ansluten till miljöstödet för ekologiska produktionsformer. När det gäller hektaravkastningen är det mindre skillnader mellan ekologisk och konventionell odling av slåttervall än vad det är för de övriga grödorna.