Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 16 SM 0501

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004
Definitiva uppgifter
Production of cereals, dried pulses, oilseeds, potatoes and temporary grasses in 2004 Final data
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Totalskörden av spannmål i stort sett normal

Den totala skörden av spannmål uppgick till 5,5 miljoner ton under 2004. Det är fyra procent mer än 2003 och även fyra procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Ökningen beror på att det genomsnittliga skördeutbytet per hektar var högre än tidigare år.

Stor skörd av raps och rybs

Totalskörden av raps och rybs har beräknats till 228 000 ton, en ökning med hela 76 procent jämfört med 2003. Ökningen är en följd av både ökad odling och hög skörd per hektar.

Åkerbönor odlas alltmer

Åkerbönor har under senare år börjat odlas alltmer och arealen uppgick under 2004 till 5 500 hektar. Den totala skörden har beräknats till 12 000 ton. Totalskörden av ärter uppgick till 88 000 ton.

Återhämtning för matpotatisproduktionen

Totalskörden av matpotatis för riket beräknas till 635 000 ton. Det är en ökning jämfört med föregående års totalskörd med drygt 13 procent (74 000 ton). Ökningen av totalskörden beror på att den odlade matpotatisarealen ökade med nästan 1 100 hektar och att en högre skörd per hektar bärgades. Totalskör­den för potatis för stärkelse beräknas till 344 000 ton, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med föregående år.

Vallskörden på samma nivå som föregående år

Den inbärgade vallskörden, inklusive återväxt, uppgick till 3,8 miljoner ton. Det i samma storleksordning som föregående års totalskörd.