Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Kontaktpersoner, mer information

          

 

 

                                        Gerda Ländell, SCB, tfn 019-17 68 07,
                  gerda.landell@scb.se

                                      Olle Funcke, SCB, tfn 019-17 60 51,
                olle.funcke@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834 Serie JO - Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 12 maj 2005.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.