Statens Jordbruksverk                                     66                                                     JO 16 SM 0502

 

 

 

 

 

 

Gerda Ländell, SCB, tfn 019-17 68 07, gerda.landell@scb.se

Gunnel Wahlstedt, SCB, tfn 019-17 62 45, gunnel.wahlstedt@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 29 juni 2005.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.