Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 16 SM 0601

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005
Slutlig statistik
Production of cereals, dried pulses, oilseeds, potatoes and temporary grasses in 2005 Final data
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Spannmålsskörden minskade med åtta procent

Den totala skörden av spannmål uppgick till närmare 5,1 miljoner ton under 2005. Det är åtta procent lägre än 2004. Minskningen beror framförallt på att spannmålsarealen minskade med nio procent.

Lägsta havreskörden sedan 1950-talet

Odlingen av havre minskade kraftigt redan under 2004 och nedgången fortsatte under 2005. Totalskörden av havre uppgick till 746 000 ton, vilket är den lägsta havreskörden sedan 1950-talet.

Skörden av raps och rybs kvar på en relativt hög nivå

Totalskörden av raps och rybs blev 198 000 ton, en minskning med 13 procent jämfört med 2004. Minskningen beror främst på att skörden per hektar var lägre än 2004, då det var rekordhöga hektarskördar. Totalskörden av raps och rybs ligger på en relativt hög nivå om man jämför med åren före 2004. Jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren är 2005 års totalskörd 33 procent högre.

Ingen obärgad areal för potatis för stärkelse

Totalskörden av matpotatis uppgick till 623 000 ton, vilket är något lägre än föregående år. Totalskörden av potatis för stärkelse blev 325 000 ton, en minskning med sex procent jämfört med föregående års höga skörd. För stärkelsepotatis finns inga rapporterade obärgade arealer 2005. Den gynnsamma väderleken under hösten gav gott om tid och goda förutsättningar för potatisupptagningen.

Den redovisade vallskörden ökade marginellt

Som en effekt av ändrade stödregler ökade rapporteringen av vallarealer 2005. Trots detta ökade den inbärgade vallskörden endast marginellt och beräknas till 3,9 miljoner ton.