Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder

Hektar och procent av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 0701 1)

28. Peas and field beans. Area harvested as green fodder

Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 0701)

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

-

-

Uppsala

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

20

1,9

 

..

..

Östergötlands

130

2,9

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

-

-

 

-

-

Kalmar

0

0,0

 

-

-

Gotlands

0

0,0

 

-

-

Blekinge

..

..

 

-

-

Skåne

110

4,7

 

..

..

Hallands

..

..

 

..

..

Västra Götalands

120

3,7

 

40

1,0

Värmlands

10

1,5

 

..

..

Örebro

10

0,7

 

-

-

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

50

2,9

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

60

2,1

 

-

-

Götalands norra slättbygder

220

3,6

 

40

0,9

Svealands slättbygder

30

0,4

 

70

10,7

Götalands skogsbygder

110

10,3

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

2,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2006

460

2,3

 

140

2,3

2005

260

1,0

 

260

3,8

2004

530

2,0

 

60

1,0

2003

700

2,8

 

 

 

2002

860

3,1

 

 

 

2001

900

3,3

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.