Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 16 SM 0801

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007
Slutlig statistik
Production of cereals, dried pulses, oilseed crops, potatoes and temporary grasses in 2007 Final statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Spannmålsskörden i nivå med femårssnittet

Den totala skörden av spannmål (exklusive majs) blev 5,06 miljoner ton under 2007. Totalskörden är i nivå med genomsnittet för de fem senaste åren och 23 procent större än 2006 års mycket låga spannmålsskörd.

Majs är en gröda som odlas alltmer

Majs har under senare år börjat odlas alltmer. Totalskörden av tröskad majs uppgick i Skåne till cirka 9 000 ton.

Skörden av raps och rybs i nivå med 2006 års skörd

Den totala skörden av raps och rybs uppgick till 222 400 ton. Det är i nivå med 2006 års skörd men 19 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren.

Skörden av trindsäd fortsatte att minska

Totalskörden av ärter blev 38 000 ton, vilket är 25 procent mindre än 2006. Skörden av åkerbönor har beräknats till drygt 11 000 ton.

Potatisskörden på samma nivå som 2006

Totalskörden av matpotatis uppgick till 534 700 ton, vilket är i nivå med föregående års skörd. Totalskörden av potatis för stärkelse blev 254 300 ton, också det på samma nivå som 2006.

Totalskörden av slåttervall 14 procent högre

Den totala bärgade skörden av slåttervall skattas till 4,2 miljoner ton, varav den första skörden till 2,7 miljoner ton och återväxten till 1,4 miljoner ton. Det är en ökning med 14 procent jämfört med fjolårets skörderesultat. Hektarskörden för såväl förstaskörd som återväxt överstiger fjolårets hektarskördar.