Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 16 SM 0901

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008
Slutlig statistik
Production of cereals, dried pulses, oilseed crops, potatoes and temporary grasses in 2008 Final statistics

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

 

I korta drag

Spannmålsskörden något större än föregående år

Den totala skörden av spannmål (exklusive majs) blev närmare 5,2 miljoner ton under 2008. Totalskörden är fyra procent större än genomsnittet för de fem senaste åren och tre procent större än 2007 års spannmålsskörd.

Fortsatt ökning av totalskörden av raps och rybs

Den totala skörden av raps och rybs uppgick till 259 400 ton. Det är 17 procent mer än 2007 års skörd och hela 30 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren.

Skörden av ärter fortsatte att minska

Totalskörden av ärter blev 29 100 ton, vilket är 23 procent mindre än föregående år. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en halvering. Totalskörden av åkerbönor har beräknats till 13 700 ton.

Ökade totalskördar av potatis jämfört med fjolåret

Totalskörden av matpotatis uppgick till 558 200 ton, vilket är fyra procent mer än föregående års skörd. Totalskörden av potatis för stärkelse blev 295 000 ton, vilket är 16 procent mer än föregående års skörd.

Totalskörden av slåttervall i nivå med föregående år

Den totala bärgade skörden av slåttervall skattas till 4,1 miljoner ton, varav den första skörden till 2,3 miljoner ton och återväxten till 1,8 miljoner ton. Skördenivån för förstaskörden blev lägre än föregående år, men det kompenserades av en återväxt som översteg fjolårets och det gav ett slutresultat i nivå med föregående års totalskörd.