Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 16 SM 1001

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009
Slutlig statistik
Production of cereals, dried pulses, oilseed crops, potatoes and temporary grasses in 2009 Final statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Spannmålsskörden i nivå med föregående års skörd

Den totala skörden av spannmål (exklusive majs) blev drygt 5,2 miljoner ton under 2009. Totalskörden är i nivå med 2008 års spannmålsskörd men 5 % större än genomsnittet för de fem senaste åren.

Fortsatt ökning av totalskörden av raps och rybs

Den totala skörden av raps och rybs uppgick till 298 500 ton, vilket är 15 % mer än 2008 års totalskörd och 32 % mer än genomsnittet för de fem senaste åren.

Totalskörden av ärter vände uppåt igen

Totalskörden av ärter blev 48 900 ton, vilket är nästan 70 % mer än föregående år. Det innebär en vändning efter att skörden av ärter stadigt minskat under de senaste fyra åren. Totalskörden av åkerbönor har beräknats till 26 100 ton.

Totalskördar av potatis i nivå med fjolårets

Totalskörden av matpotatis och totalskörden av potatis för stärkelse uppgick till 568 500 ton respektive 289 400 ton. På 10 år har odlingen av färskpotatis ökat från att då uppta 10 % av matpotatisarealen till att nu uppta över 20 %. Utvecklingen beror troligen till stor del på en minskad husbehovs- och trädgårdsodling av färskpotatis.

Totalskörden av slåttervall 17 % högre än 2008

Den totala bärgade skörden av slåttervall skattas till 4,8 miljoner ton, varav den första skörden till 2,9 miljoner ton och återväxten till 1,9 miljoner ton. Skördenivån totalt blev 17 % högre än föregående år och det innebär en ökning med 23 % jämfört med femårsgenomsnittet.