Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 16 SM 1002

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009
Slutlig statistik
Production of organic and non-organic farming 2009 Cereals, dried pulses, oilseed crops, table potatoes and temporary grasses Final statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Andelen spannmål från ekologiskt odlade arealer kvar på samma nivå

Skörden av spannmål som odlats på arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer uppgick under 2009 till 232 300 ton, vilket är en ökning med 3 % jämfört med 2008. Den ekologiskt odlade spannmålsskörden motsvarade liksom tidigare år omkring 4 % av den totala spannmålsskörden i landet. Havre är den vanligaste grödan inom den ekologiska spannmålsodlingen.

Skörden av ekologiskt odlad raps och rybs minskade

Totalskörden av raps och rybs från arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer har beräknats till 2 400 ton, en minskning med 45 % jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren. Av landets totala skörd av raps och rybs odlades mindre än 1 % ekologiskt.

Uppemot 2 % av matpotatisskörden ekologiskt odlad

Totalskörden av ekologiskt odlad matpotatis uppgick till 11 200 ton för riket, en minskning jämfört med föregående år med 22 %, främst beroende på att en hög skörd per hektar bärgades 2008. Den ekologiskt odlade matpotatisen svarar för uppemot 2 % av den totala skörden av matpotatis. Närmare 5 % av matpotatisarealen i landet odlades med miljöersättning för ekologiska produktionsformer under 2009. Skördeutbytet är ofta lågt för den ekologiska matpotatisodlingen. På riksnivå var den genomsnittliga hektarskörden 41 % av motsvarande hektarskörd för den konventionella odlingen.

 

Nästan 19 % av vallskörden ekologiskt odlad

Den inbärgade slåttervallskörden, inklusive återväxt, från arealer som odlats med miljöersättning för ekologiska produktionsformer har beräknats till 901 100 ton. Vall är en gröda som har stor andel ekologisk odling, 23 % av arealen var ansluten till miljöersättningen för ekologiska produktionsformer. För den ekologiska vallodlingen med miljöersättning var hektaravkastningen 24 % lägre än motsvarande hektarskörd vid konventionell odling. Nästan 19 % av den totala skörden av slåttervall kom under 2009 från arealer som odlats ekologiskt.