Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 16 SM 1101

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010
Slutlig statistik
Production of cereals, dried pulses, oilseed crops, potatoes and temporary grasses in 2010 Final statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Ogynnsamt väder sänkte spannmålsskörden

Den totala skörden av spannmål (exklusive majs) blev knappt 4,3 miljoner ton under 2010. Totalskörden är 18 % mindre än 2009 års spannmålsskörd och 13 % mindre än genomsnittet för de fem senaste åren. Förutom det ogynnsamma vädret medverkade även minskad spannmålsodling till den låga totalskörden.

Skörden av raps och rybs minskade trots ökad odling

Den totala skörden av raps och rybs uppgick till 279 600 ton, vilket är 6 % mindre än 2009 års totalskörd men 17 % mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Avkastningsnivåerna var låga under 2010 och kunde inte kompenseras av den fortsatt ökade odlingsarealen.

Totalskördarna av ärter och åkerbönor ökade

Totalskörden av ärter blev 54 000 ton, vilket är 10 % mer än föregående år. Den totala skörden av åkerbönor har beräknats till 31 100 ton, en ökning med 19 %. Hektarskördarna var låga men det uppvägdes av ökade arealer av ärter och åkerbönor.

Potatisskörden minskade, men slåttervallsskörden ökade

Totalskörden av matpotatis och totalskörden av potatis för stärkelse uppgick till 542 900 ton respektive 273 400 ton, en minskning jämfört med föregående år med 5 respektive 6 %.

Den totala bärgade skörden av slåttervall skattas till 5,0 miljoner ton, varav den första skörden till 3,1 miljoner ton och återväxten till 1,9 miljoner ton. Skördenivån totalt blev 4 % högre än föregående år och det innebär en ökning med 22 % jämfört med femårsgenomsnittet.