Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 16 SM 1102

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010
Slutlig statistik
Production of organic and non-organic farming 2010 Cereals, dried pulses, oilseed crops, table potatoes and temporary grasses Final statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Ogynnsamt väder sänkte både den ekologiska och den konventionella spannmålsskörden

Skörden av spannmål som odlats på arealer med miljöersättning för ekologisk odling uppgick under 2010 till 192 400 ton, vilket är en minskning med 17 % jämfört med 2009. Den konventionellt odlade spannmålsskörden minskade med 19 %. För båda odlingsmetoderna var huvudorsaken lågt skördeutfall per hektar. Den ekologiskt odlade spannmålsskörden motsvarade liksom tidigare år drygt 4 % av den totala spannmålsskörden i landet.

Skörden av ekologiskt odlad raps och rybs ökade

Totalskörden av raps och rybs från arealer med miljöersättning för ekologisk odling har beräknats till 3 400 ton, en ökning med 42 % jämfört året innan men en minskning med 16 % jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren. Av landets totala skörd av raps och rybs odlades drygt 1 % ekologiskt under 2010.

Drygt 2 % av matpotatisskörden ekologiskt odlad

Totalskörden av ekologiskt odlad matpotatis uppgick till 11 700 ton för riket. Den ekologiskt odlade matpotatisen svarar för drygt 2 % av den totala skörden av matpotatis. Drygt 4 % av matpotatisarealen i landet odlades med miljöersättning för ekologisk odling under 2010. Skördeutbytet är ofta lågt för den ekologiska matpotatisodlingen. På riksnivå var den genomsnittliga hektarskörden 48 % av motsvarande hektarskörd för den konventionella odlingen.

 

Mer än 18 % av vallskörden ekologiskt odlad

Den inbärgade slåttervallskörden, inklusive återväxt, från arealer som odlats med miljöersättning för ekologisk odling har beräknats till 923 300 ton. Vall är en gröda som har stor andel ekologisk odling, 22 % av arealen var ansluten till miljöersättningen för ekologisk odling. För den ekologiska slåttervallodlingen med miljöersättning var hektaravkastningen 22 % lägre än motsvarande hektarskörd vid konventionell odling. Mer än 18 % av den totala skörden av slåttervall kom under 2010 från arealer som odlats ekologiskt.