Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 16 SM 1201

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011
Slutlig statistik
Production of cereals, dried pulses, oilseed crops, potatoes and temporary grasses in 2011 Final statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Spannmålsskörden något större än föregående år

Den totala skörden av spannmål (exklusive majs) uppgick till drygt 4,6 miljoner ton under 2011. Totalskörden blev 8 % större än 2010 års låga spannmålsskörd men 3 % mindre än genomsnittet för de fem senaste åren. Ihållande regnväder försvårade och försenade tröskningen, särskilt i de sydvästra och norra delarna av landet.

Skörden av åkerbönor större än skörden av ärter

Totalskörden av åkerbönor har beräknats till 53 000 ton, en ökning med 70 %. Odlingen av åkerbönor ökade för fjärde året i rad och hektarskörden var i nivå med det tidigare rekordet från 2009. Totalskörden av ärter blev 42 800 ton, vilket är 21 % mindre än föregående år.

Skörden av raps och rybs minskade

Den totala skörden av raps och rybs blev 250 400 ton, vilket är 10 % mindre än 2010 års totalskörd. Höstrapsen drabbades av utvintringsskador som sänkte avkastningen på en del håll. Vårrapsen gav tvärtom hög skörd per hektar.

Nästan 7 % av grovfoderskörden från grönfoderväxter

Skörd av grönfoder från ettåriga grödor redovisas för första gången i den officiella skördestatistiken. De största kvantiteterna härrör från majs skördad som grönfoder. Skördeuppgifterna redovisas med 30 % ts-halt. Omräknat till ts-skörd motsvarade grönfoderskörden uppemot 7 % av den totala grovfoderskörden från slåttervall och grönfoderväxter.

Potatisskörden ökade

Totalskörden av matpotatis och totalskörden av potatis för stärkelse uppgick till 584 000 ton respektive 298 000 ton, en ökning jämfört med föregående år och också med femårsgenomsnittet med omkring 8 respektive 9 %.

Slåttervallsskörden mindre än föregående år

Den totala bärgade skörden av slåttervall skattas till 4,6 miljoner ton, varav den första skörden till 2,8 miljoner ton och återväxten till 1,8 miljoner ton. Skördenivån totalt blev 8 % lägre än föregående år men det är en ökning med 6 % jämfört med femårsgenomsnittet. Skördeuppgifterna för slåttervall redovisas som hövikt, med 83,5 % ts-halt.