Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2011, hektar

25. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2011, hectares

 

Område

Antal företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

29

35 680

28 070

6,1

4 190

27,1

3 420

41,0

Uppsala

33

48 670

35 030

6,9

9 120

19,4

4 520

47,2

Södermanlands

40

46 350

33 970

7,1

6 060

21,3

6 320

39,3

Östergötlands

50

73 150

57 300

4,4

12 670

17,4

3 180

49,8

Jönköpings

44

67 330

62 770

2,3

5 560

32,0

230

98,8

Kronobergs

26

36 550

31 970

3,6

3 350

23,4

1 220

69,6

Kalmar

31

69 890

62 150

2,0

7 750

16,4

0

0,0

Gotlands

26

38 060

33 710

3,3

4 340

26,1

10

93,1

Blekinge

9

15 280

..

..

..

..

..

..

Skåne

93

108 440

81 620

4,6

18 470

16,1

8 350

34,4

Hallands

45

48 080

40 270

4,2

5 750

22,3

2 060

63,2

Västra Götalands

158

187 330

147 320

2,7

31 720

10,4

8 290

31,8

Värmlands

40

65 510

50 210

4,6

9 790

14,6

5 510

42,1

Örebro

32

36 700

26 470

9,5

4 260

22,5

5 970

45,6

Västmanlands

20

26 220

17 740

15,2

1 870

41,6

6 620

42,3

Dalarnas

26

36 020

28 200

5,3

7 570

19,7

250

81,5

Gävleborgs

31

45 960

40 910

3,8

3 960

30,8

1 090

79,0

Västernorrlands

33

40 880

32 870

6,4

4 610

24,9

3 390

57,8

Jämtlands

24

35 340

30 750

3,9

4 390

25,8

190

64,7

Västerbottens

44

51 850

40 320

6,7

3 930

23,8

7 600

34,0

Norrbottens

19

26 390

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

59

51 490

40 670

5,0

6 700

20,6

4 110

43,1

Götalands mellanbygder

90

123 610

104 680

2,9

16 240

16,4

2 690

65,6

Götalands n:a slättbygder

94

117 840

90 880

3,3

22 190

12,1

4 780

37,2

Svealands slättbygder

157

201 890

147 080

3,6

30 540

9,8

24 280

22,1

Götalands skogsbygder

220

326 360

272 940

1,8

41 900

9,7

12 740

28,5

Mell Sveriges skogsbygd

79

114 440

89 470

3,4

16 570

14,3

8 400

26,8

Nedre Norrland

85

119 640

101 630

2,9

13 290

15,0

4 710

48,7

Övre Norrland

69

84 440

69 650

4,2

5 610

20,4

9 170

29,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

853

1 139 700

917 620

1,1

152 740

4,7

70 530

11,7

2010

877

1 137 320

894 470

1,2

172 780

4,4

70 080

12,3

2009

902

1 120 810

888 800

1,1

178 210

4,4

53 800

13,2

2008

888

1 114 290

870 740

1,5

183 380

5,8

60 130

16,9

2007

912

1 081 080

831 390

1,2

190 400

3,9

59 380

12,9

2006

918

1 055 060

816 400

1,1

206 270

3,9

32 390

14,9


 

Anm. Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets slutliga grödarealer enligt JO 10 SM1201.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).