Statens Jordbruksverk                                                       66                                                                  JO 16 SM 1401

 

 

 

 

 

 

 

Gerda Ländell, SCB, tfn 019-17 68 07, gerda.landell@scb.se

Olle Funcke, SCB, tfn 019-17 60 51, olle.funcke@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4137  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 16 april 2014.

URN:NBN:SE:SCB-2014-JO16SM1401_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.