Statens Jordbruksverk                                                         5                                                                    JO 16 SM 1601

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4137 Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 20 april 2016.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.