Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

3. Råg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

7. Höstrågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

8. Vårrågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

9. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

10. Majs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

11. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

12. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

13. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

14. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

15. Höstrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

16. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

17. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

18. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

19. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

20. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

21. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

22. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

23. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

24. Slåttervall. Återväxt. Hektarskörd och totalskörd 2015

25. Slåttervall. Total vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2015

26. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2015, hektar

27. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2015, procent

28. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2015

29. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2015

30. Oljeväxter. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2015

31. Potatis. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2015

32. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1601 1)

33. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1601 1)

34. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1601 1)

35. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2015

36. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2015

37. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2015

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure