Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 16 SM 1701

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016
Slutlig statistik
Production of cereals, dried pulses, oilseed crops, potatoes and temporary grasses in 2016 Final statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Lägre spannmålsskörd än 2015

Den totala spannmålsskörden uppgick till närmare 5,5 miljoner ton under 2016. Den är 11 % mindre än föregående års ovanligt stora skörd och 3 % större än genomsnittet för de senaste fem åren. Höstveteskörden som var rekordstor 2015 svarar för den största delen av årets minskning, med 0,5 miljoner ton lägre totalskörd. Totalskördarna av råg, vårkorn och höstrågvete är också betydligt lägre än föregående år.

Minskad raps- och rybsskörd

Totalskörden av raps och rybs har beräknats till 268 500 ton, vilket är 25 % mindre än föregående års resultat och 15 % mindre än femårsgenomsnittet. Minskningen är en följd av att både hektarskörden och odlingsarealen av höstraps minskade.

Hög hektarskörd av ärter

Ärterna har ofta gett bra skörd per hektar, även om det också förekommit missväxt. På riksnivå tangerar hektarskörden av ärter tidigare rekordnivåer. Totalskördarna av ärter och åkerbönor uppgick till 92 700 ton respektive 103 900 ton.

Hög skörd för stärkelsepotatisen

Den svenska skörden av matpotatis har beräknats till 551 500 ton år 2016. Det är 5 % högre än 2015 års slutliga skörd. Den främsta orsaken till den ökade totalskörden är att arealen matpotatis ökade och det innebär en återhämtning jämfört med fjolårets rekordlåga totalskörd. Den totala skörden för potatis för stärkelse beräknas till 309 800 ton, vilket är 12 % högre än föregående års resultat.

Lägre vallskörd än 2015

Den totala bärgade skörden av slåttervall har beräknats till 4 733 700 ton vilket är 12 % lägre än 2015 års skörd. Minskningen beror delvis på en mindre areal slåttervall. Hektarskörden omräknad i hövikt med 83,5 % torrsubstans beräknades till 5 880 kilo per hektar för riket som helhet, vilket är i nivå med föregående år.