Statens Jordbruksverk                                             4                                                      JO 16 SM 1701

 

 

 

 

 

 

 

Gerda Ländell, SCB, tfn 010-479 68 07, gerda.landell@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4137  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 28 april 2017.

URN:NBN:SE:SCB-2017-JO16SM1701_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Helen Stoye, SCB.