Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

3. Råg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

7. Höstrågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

8. Vårrågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

9. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

10. Majs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

11. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

12. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

13. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

14. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

15. Höstrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

16. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

17. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

18. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

19. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

20. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

21. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

22. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

23. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

24. Slåttervall. Återväxt. Hektarskörd och totalskörd 2016

25. Slåttervall. Total vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2016

26. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2016, hektar

27. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2016, procent

28. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2016

29. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2016

30. Oljeväxter. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2016

31. Potatis. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2016

32. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1701 1)

33. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1701 1)

34. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1701 1)

35. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2016

36. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2016

37. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2016

38. Produktionsområden (PO8)

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure