Statens Jordbruksverk                                            5                                                      JO 16 SM 1801

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4137  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 27 april 2018.

URN:NBN:SE:SCB-2018-JO16SM1801_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Joakim Stymne, SCB.