Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Gerda Ländell, SCB, tfn 010-479 68 07, gerda.landell@scb.se

 

/

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4137  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 27 april 2018.

URN:NBN:SE:SCB-2018-JO16SM1801_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Joakim Stymne, SCB.