Statens Jordbruksverk                                                        5                                                                    JO 16 SM 1901

 

 

 

 

 

 

Gerda Ländell, SCB, tfn 010-479 68 07, gerda.landell@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4137  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 16 april 2019.

URN:NBN:SE:SCB-2019-JO16SM1901_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Kort om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Joakim Stymne, SCB.