Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

3. Råg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

7. Höstrågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

8. Vårrågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

9. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

10. Majs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

11. Spannmål totalt. Areal och totalskörd 2018

12. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

13. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

14. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

15. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

16. Höstrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

17. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

18. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

19. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

20. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

21. Andra ettåriga grödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

22. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

23. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

24. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

25. Slåttervall. Återväxt. Hektarskörd och totalskörd 2018

26. Slåttervall. Total vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2018

27. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2018, hektar

28. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2018, procent

29. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2018

30. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2018

31. Oljeväxter. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2018

32. Potatis. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2018

36. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2018

37. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2018

38. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2018

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure