Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 17 SM 0401

Skörd av potatis 2004
Preliminära uppgifter
Yield of potatoes in 2004

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

 


 

 

I korta drag

Återhämtning för svensk matpotatisproduktion

Årets svenska skörd av matpotatis beräknas till 630 000 ton. Det är en ökning med ca 69 000 ton (12 procent) jämfört med 2003 och innebär en vändning efter att totalskörden stadigt minskat under de senaste åren. Ökningen beror både på att en högre skörd per hektar bärgats och på att den odlade arealen ökat.

Hektarskörden för riket beräknas till 27 590 kg/ha, vilket är ca 2 000 kg/ha högre än förra året. Högst hektarskörd redovisas för Östergötlands län, 32 330 kilo per hektar.

I år odlades matpotatis på 22 820 hektar. Samtliga län utom Värmlands, Krono­bergs och Kalmar län hade större eller i stort sett oförändrade arealer jämfört med föregående år. I Skåne län var ökningen störst med ca 550 hektar och det innebär en viss återhämtning jämfört med fjolårets rekordlåga areal av matpotatis. Totalt för riket var arealökningen ca 900 hektar jämfört med föregående år.

Till matpotatis räknas förutom vanlig matpotatis även industripotatis för till­verkning av t.ex. mos, chips, pommes frites och för leverans till skalerier. Även produktionen av färskpotatis ingår och under 2004 odlades färskpotatis på ca 15 procent av matpotatisarealen.

Arealen som inte kunde bärgas beräknas på riksnivå till 530 hektar (2 procent). Norrbottens län hade störst obärgad areal främst beroende svåra upptagningsför­hållanden med mycket regn som fördröjde skörden. Odlingarna drabbades sedan av frost, vilket gjorde att kvarvarande arealer fick lämnas obärgade.

Skörden av potatis för stärkelse är hög i år

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne och Blekinge. Hektarskörden beräknas till 39 740 kg/ha och den totala skörden till 344 000 ton, en ökning med ca 48 000 ton (16 procent) jämfört med förra årets skörd.