Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 17 SM 0501

Skörd av potatis 2005
Preliminära uppgifter
Production of potatoes in 2005

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

I korta drag

Skörden av matpotatis

Årets svenska skörd av matpotatis beräknas till 620 000 ton. Det är en minskning med ca 17 000 ton jämfört med 2004 och innebär att totalskörden åter visar en tendens till minskning efter fjolårets återhämtning. Minskningen beror på att den odlade arealen minskat.

Hektarskörden för riket beräknas till 27 930 kilo per hektar, vilket är strax över förra årets resultat. Högst hektarskörd redovisas för Hallands län, 33 560 kilo per hektar.

I år odlades matpotatis på 22 140 hektar. Det är en minskning med nästan 900 hektar eller ca 4 procent jämfört med föregående års definitiva statistik. Arealminskningen har främst skett i Västra Götalands, Skåne och Hallands län och innebär att arealen för riket endast marginellt överstiger 2003 års rekordlåga areal av matpotatis.

Till matpotatis räknas förutom vanlig matpotatis även industripotatis för till­verkning av t.ex. mos, chips, pommes frites och för leverans till skalerier. Även produktionen av färskpotatis ingår och 2005 odlades färskpotatis på drygt 16 procent av matpotatisarealen.

Arealen som inte kunde bärgas beräknas på riksnivå till 300 hektar.

Ingen obärgad areal för potatis för stärkelse

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne och Blekinge. Hektarskörden beräknas till 38 630 kg/ha och den totala skörden till 324 000 ton, en minskning med nästan 20 000 ton (6 procent) jämfört med förra årets skörd.

För potatis för stärkelse finns inga rapporterade obärgade arealer 2005, troligen främst beroende på att den gynnsamma väderleken under hösten gav gott om tid och goda förutsättningar för potatisupptagningen.