Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2005

JO 17 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta

Sedan lång tid tillbaka har i Sverige varje år uppskattningar av skördar inom jordbruket redovisats. Skördeuppskattningar enligt den s.k. objektiva metoden infördes i början av 1960-talet, genomfördes av SCB och utformades då främst för skördeskadeskyddets behov av statistik som beräkningsunderlag. Därigenom uppfylldes i huvudsak även andra behov av skördestatistik. Det statliga skörde­skadeskyddet upphörde efter 1987 års skörd då ansvaret övertogs av Lantbru­karnas riksförbund (LRF). När även detta skydd avvecklades 1995 åtog sig staten att ha ett övergripande ansvar för skördeskador av naturkatastrofkaraktär. Under andra hälften av 1990-talet förändrades undersökningsmetoderna och den s.k. objektiva metoden med provtagningar i fält används inte längre. För potatis baseras skördestatistiken fr.o.m. 1999 på uppgifter som insamlas via postenkät till jordbrukare.

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Den population, som den preliminära skördestatistiken ska belysa, utgörs av jordbruksföretag med odling av matpotatis respektive potatis för stärkelse under 2005. Skördestatistiken baseras på urvalsundersökningar med jordbruksföretag som undersökningsenheter. Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, hus­djursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Grödarealerna är hämtade från den preliminära statistiken om åkerarealens användning som grundar sig på uppgifter från Jordbruksverkets datalager för arealbaserade stöd, DAWA. Inför beräkningarna av totalskördar har de potatisarealer som vid redovisningen i juni redovisats under "Regiontillhörighet saknas", inte fördelats på region. Det gäller 48 hektar för matpotatis respektive 440 hektar för potatis för stärkelse som inte fördelats på län och 195 hektar för matpotatis som inte fördelats på produktionsområden. Dessa arealer ingår endast vid beräkning av totalskörden för riket.

Skörd av potatis redovisas dels för matpotatis och dels för potatis för stärkelse. Till matpotatis räknas förutom färskpotatis och höst- och vinterpotatis för direkt konsumtion även industripotatis för tillverkning av t.ex. mos, chips, pommes frites och för leverans till skalerier samt foderpotatis och utsädesodlingar av matpotatissorter. I potatis för stärkelse ingår även utsädesodlingar.

Den totala hektarskörden som är en bruttoskörd tas fram som kvoten mellan den skattade totalskörden (brutto) och den skattade arealen i redovisnings­gruppen.

Den reducerade hektarskörden erhålls därefter genom att korrigera den totala hektarskörden för bortsortering och småfallande med hjälp av standardtal. Standardtalen baseras på uppgifter från 1987-1998 års objektiva skördeuppskatt­ningar på produktionsområdesnivå och för riket. För matpotatis beräknades standardtalet för bortsortering av småfallande, gröna och rötskadade m.m. på riksnivå till 9,5 procent. För potatis för stärkelse, där endast rötskadade knölar bortsorteras, beräknades standardtalet till 0,4 procent. För färskpotatis görs ingen korrigering för bortsortering.

När hektarskördarna beräknas ingår eventuell obärgad areal och osatta vändtegar i skattningen. Stora obärgade arealer sänker den skattade hektarskörden. Ingen beräkning av hektar­skörd för skördad areal görs.

Totalskörden (netto), som är den redovisade, beräknas sedan genom att den reducerade hektarskörden multipliceras med preliminära arealuppgifter.

Undersökningen om skörd av potatis ingår i Sveriges officiella statistik. Resul­taten utnyttjas som underlag för myndigheter och näringsliv vid planering inom områdena jordbruk och miljö. Resultaten används också för rapportering till EU enligt bindande förordningar.

Så görs statistiken

Skördeskattningarna av potatis 2005 baseras på postenkät till ett urval av odlare. I de preliminära skördeskattningarna för år 2005 har uppgifter från 1 053 av 1 240 utvalda matpotatisodlare respektive uppgifter från 168 av 186 utvalda odlare av stärkelsepotatis ingått i beräkningarna.

Som urvalsram används DAWA avseende 2005. Registret innehåller grödupp­gifter som lämnats av de lantbrukare som ansökt om stöd. Jord­brukare som ansöker om arealbaserade stöd ska redovisa hela åkerarealen uppdelad på grödor.

Urvalet för matpotatis är stratifierat efter skördeområde och gårdarnas odlings­areal, totalt 53 strata. Urvalet för potatis för stärkelse är stratifierat efter odlings­område och gårdarnas odlingsareal, totalt 10 strata. Uttagning av odlare görs med hjälp av ett obundet slumpmässigt urval inom varje stratum. Bortfall han­teras med rak uppräkning inom strata.

Uppgiftsinsamlingen görs via postenkät. Postenkäten skickades ut i mitten av oktober. Efter en påminnelse har sedan telefonuppföljning gjorts bland dem som inte svarat.

För matpotatis insamlades uppgifter om:

- Skördad kvantitet av färskpotatis, främst sorterna Early Puritan, Maria, Maris Bard, Minerva, Pentland Javelin, Premiere, Rapido, Rocket, Roscor, Solist och Swift.

- Skördad kvantitet av matpotatis.

- Förekomst av småfallande och förekomst av rötskadade, gröna m.m. En bedömning skulle göras om förekomsten var "mindre än normalt", "normal" eller "mer än normalt".

- Areal vändteg

- Obärgad areal av matpotatis.

- Areal med ekologisk odling.

 

För potatis för stärkelse insamlades uppgifter om:

- Skördad kvantitet av potatis för stärkelse.

- Förekomst av rötskadade. En bedömning skulle göras om förekomsten av rötskadade var "mindre än normalt", "normal" eller "mer än normalt".

- Areal vändteg.

- Obärgad areal av potatis för stärkelse.

Med ledning av varje företags areal, som ingår i uppgiftsinsamlingen, fram­räknas företagets hektarskörd. Arealuppgifterna är i regel desamma som lantbrukaren redovisat i sin SAM-ansökan tidigare under året. På basis av den skattade hektarskörden per redovisningsområde och aktuell grödareal beräknas total skörd. Vid den preliminära skattningen av totalskörd används preliminär areal från DAWA.

Statistikens tillförlitlighet

Statistik i förändring

Skördestatistiken för potatis baseras numera på en riksomfattande postenkät­undersökning till ett urval av potatisodlare med telefonuppföljning för ej inkomna blanketter. Uppgifts­insamling per post ersatte 1999 SCB: s objektiva skördeuppskattningar med provtagningar i fält. Metodändringen gör det svårt att direkt jämföra senare års resultat med resultaten fram t.o.m. 1998. Detta beskrivs närmare i dokumentet "Beskrivning av statistiken". En länk till dokumentet finns i avsnittet "Elektronisk publicering".

Medelfel

För att belysa den osäkerhet som finns i resultaten på grund av att beräkning­arna grundar sig på uppgifter från ett urval av företag redovisas i tabellerna relativa medelfel för de skattade hektarskördarna och totalskördarna. I medel­felet inkluderas även effekten av andra slumpmässiga fel, däremot inte syste­matiska fel såsom bortfallsfel eller mätfel.

Bortfall

Vid 2005 års undersökning användes postenkät med telefonuppföljning för de enkäter som inte skickats in per post. Andelen bortfall i årets preliminära be­räkning är 6,5 procent (80 undersökningsenheter) för matpotatis och för potatis för stärkelse 7,5 procent (14 undersökningsenheter).

Medelfel

Medelfelet anges i procent av den skattade skörden. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas. För t.ex. en skattad hektarskörd för potatis på 35 000 kg/ha och ett medelfel på 1,5 procent (dvs. 525 kg/ha) kan man med liten felrisk (5 procent) säga att intervallet 35 000 ± 2 x 525 (dvs. 33 950 - 36 050 kg/ha) omfattar den verkliga hektarskörden.

DAWA betraktas i detta sammanhang som total­register för grödarealer, vilket innebär att de procentuella medelfelen för hektar- och totalskörd blir identiska.

Övertäckning och undertäckning

Mellan tidpunkten för urvalsramens upprättande och undersökningstillfället sker förändringar i företagsbeståndet. Nystartade företag utgör undertäckning och företag som upphört eller inte odlar potatis utgör övertäckning. Från och med 2001 års undersökning används årets aktuella uppgifter om lantbruksföretag och arealer som underlag för urvalet. Detta medför att undertäckningen minskats till en marginell nivå. Övertäckningen beräknas i 2005 års preliminära statistik till 6,7 procent (83 undersökningsenheter) för matpotatis och 2,2 procent (4 undersökningsenheter) för stärkelsepotatis. I övertäckningen inkluderas företag som visar sig ha potatisodlingen utarrenderad, vilket just för potatis är tämligen vanligt.

Bearbetning

Uppgifterna registreras och granskas vid SCB. I samband med detta görs manuella och maskinella kontroller. Särskild granskning görs t.ex. när låga respektive höga hektarskördar redovisats. Vid behov tas förnyad kontakt med uppgiftslämnarna. Säkerheten i bearbetningsprocessen bedöms vara god.

Bra att veta

Från provtagning till intervjumetod och postenkät

Under mer än 35 år har objektiva skördeuppskattningar med provtagningar utgjort grunden för beräkning av skörden av spannmål och potatis. Med början 1999 infördes postenkät som insamlingsmetod för uppgifter om potatis. Skill­nader mellan metoderna för insamling gör att jämförelser med tidigare år är svåra att göra.

Annan statistik

Preliminära uppgifter om åkerarealens användning i juni 2005 har redovisats i juni i Statistiska meddelanden JO 10 SM 0502.

Med skördestatistiken för en lång följd av år som underlag beräknar SCB norm­skördar. Med normskördar menas den skörd som man kan förvänta sig under normala väderbetingelser. Resultaten redovisas i juni varje år i Statistiskt med­delande, senast JO 15 SM 0501. Redovisning sker för skördeområden, län, produktionsområden och riket.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik & fakta samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Statistiska meddelanden inom området jordbruksstatistik trycks fr.o.m. 2002 inte längre upp för distribution. I stället för att prenumerera på tryckta Statistiska meddelanden finns det möjlighet att, vid varje tillfälle som officiell jordbruksstatistik publiceras, utan avgift erhålla ett meddelande om detta per e-post tillsammans med publikationen i pdf-format. De som önskar ingå i denna form av prenumerationsservice skall sända en anmälan per e-post till gunilla.thorsell@sjv.se.

Enskilda exemplar av publikationerna kan erhållas som papperskopior till ett pris av 50 kr per exemplar. Dessa kan vid varje enskilt fall beställas från Marjatta Niemi tfn: 036 - 15 59 34, fax: 036 - 34 01 96, post: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, e-post: marjatta.niemi@sjv.se.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.