Statens Jordbruksverk                                                       15                                                                  JO 17 SM 1301

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4242  Serie JO – Jord- och skogsbruk, fiske. Utkom den 6 december 2013.

URN:NBN:SE:SCB-2013-JO17SM1301_pdf.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.