Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 17 SM 1601

Skörd av potatis 2016
Preliminära uppgifter
Production of potatoes in 2016
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Återhämtning för skörden av matpotatis

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 552 500 ton år 2016. Årets totalskörd är 5,2 % högre än 2015 års slutliga skörd och i nivå med femårsgenomsnittet. Det innebär en återhämtning jämfört med fjolårets rekordlåga totalskörd.

Västerbottens län och Norrbottens län har 43 % respektive 33 % högre totalskörd jämfört med fjolårets låga skörd. Örebro och Gotlands län har 19 respektive 18 % högre totalskörd jämfört med föregående år. Västra Götalands län har uppemot 14 % högre totalskörd än föregående år främst tack vare en ökad odlings­areal. För övriga län är totalskördarna i nivå med föregående års resultat för länen.

Fyra län dominerar odlingen av matpotatis: Skåne, Hallands, Västra Götalands och Östergötlands län. Tillsammans står de i år för 76 % av landets totala matpotatisskörd.

Arealen matpotatis ökade med 600 hektar

Den främsta orsaken till den ökade totalskörden är att arealen matpotatis ökat. Den preliminära arealen matpotatis uppgick i år till 17 260 hektar på riksnivå. Det är en ökning med omkring 600 hektar eller 3,7 % jämfört med föregående års slutliga statistik som visade den lägsta areal som dittills redovisats. Arealökningen mätt i hektar var allra störst i Skåne och Västra Götalands län. I Östergötlands län minskade däremot arealen med 120 hektar jämfört med året innan.

Hög skörd för stärkelsepotatisen

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Hektarskörden beräknas till 45 040 kilo per hektar vilket är 2 080 kilo eller 4,8 % över föregående års höga hektarskörd och 6,9 % högre än femårsgenomsnittet. Den totala skörden beräknas till 310 000 ton, vilket är 11,8 % högre än föregående års resultat. Matpotatis som kan komma att levereras för användning till stärkelseproduktion ingår inte här utan redovisas som matpotatis.