Statens Jordbruksverk                                                        2                                                                    JO 17 SM 1701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4242  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 7 december 2017.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Helen Stoye, SCB.