Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2003

JO 18 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Resultaten om höstsådden baseras på en undersökning som Statistiska central­byrån utfört på uppdrag av Jordbruksverket. Telefonintervjuer har skett med ett urval av cirka 3 900 lantbrukare.

Stora höstsådda arealer även i år

Årets höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter uppskattas till 478 000 hektar totalt för riket. Detta är i nivå med förra årets stora arealer och 14 procent över genomsnittet för de senaste fem åren.

Höstsådden utgörs av 357 000 ha höstvete, 24 000 ha höstråg, 5 000 ha höst­korn, 53 000 ha rågvete, 39 000 ha höstraps samt drygt 1 000 ha höstrybs.

Höstvete dominerar

Arealen höstvete är 12 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren men 6 procent mindre än förra året. Sådden av höstråg är i nivå med 2002 års höstsådda arealer men 15 procent mindre än femårsgenomsnittet. Sådden av höstkorn är drygt 16 procent mindre än förra årets arealer och 33 procent mindre än genomsnittet för de fem senaste åren. Arealen rågvete är 14 procent större än förra året och 37 procent över femårsgenomsnittet.

Höstrapsarealen ökar

Sådden av höstraps är nästan 30 procent större än förra året och drygt 50 procent över femårsgenomsnittet. Eftersom odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om cirka 1 000 hektar osäker.

Kommentarer till tabellerna

I tabellerna redovisas höstsådd areal och medelfel för höstvete, höstråg, höstkorn, rågvete, höstraps samt höstrybs 2003. Redovisning görs för län, produktionsområden och hela riket.

Grödor som odlas i liten omfattning ger osäkra skattningar. Arealskattningar vars medelfel överstiger 35 procent, eller där antalet observationer understiger 10, redovisas inte utan ersätts med prickar i tabellerna. När observationer saknas helt anges detta med streck.

Uppgifterna är definitiva. För jämförelse redovisas motsvarande arealer för hösten 2002. På riksnivå redovisas även höstsådda arealer för åren 1998-2002.