Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2004

JO 18 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Resultaten om höstsådden baseras på en undersökning som Statistiska central­byrån utfört på uppdrag av Jordbruksverket. Telefonintervjuer har skett med ett urval av cirka 3 900 lantbrukare.

Mindre höstsådda arealer än förra året

Årets höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter uppskattas till 426 000 hektar totalt för riket. Detta är 11 procent under förra årets stora arealer och 7 procent under genomsnittet för de senaste fem åren.

Höstsådden utgörs av 310 000 ha höstvete, 21 000 ha höstråg, 5 000 ha höst­korn, 52 000 ha rågvete, 35 000 ha höstraps samt nästan 2 000 ha höstrybs.

Höstvete dominerar

Arealen höstvete är 11 procent mindre än genomsnittet för de senaste fem åren och 13 procent mindre än förra året. Sådden av höstråg är 25 procent mindre än femårsgenomsnittet och 12 procent mindre än 2003 års höstsådda arealer. Sådden av höstkorn är drygt 10 procent större än förra årets arealer men 22 procent mindre än genomsnittet för de fem senaste åren. Arealen rågvete är ungefär i nivå med förra året och 23 procent över femårsgenomsnittet.

Oljeväxter

Sådden av höstraps är 21 procent över femårsgenomsnittet men 9 procent mindre än förra året. Eftersom odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om nästan 2 000 hektar osäker.

Kommentarer till tabellerna

I tabellerna redovisas höstsådd areal och medelfel för höstvete, höstråg, höstkorn, rågvete, höstraps samt höstrybs 2004. Redovisning görs för län, produktionsområden och hela riket.

Grödor som odlas i liten omfattning ger osäkra skattningar. Arealskattningar vars medelfel överstiger 35 procent, eller där antalet observationer understiger 10, redovisas inte utan ersätts med prickar i tabellerna. När observationer saknas helt anges detta med streck.

Uppgifterna är definitiva. För jämförelse redovisas motsvarande arealer för hösten 2003. På riksnivå redovisas även höstsådda arealer för åren 1999-2003.