Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 18 SM 0701 korrigerad version

Höstsådda arealer 2007
Areas of cereals and oilseed crops sown in autumn 2007
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Korrigerad 2009-03-20
Den tidigare publicerade versionen av detta SM innehöll för stora arealer av ekologisk höstsådd. Revideringen gäller tablå 1 och text kopplad till denna.

Höstrapsarealen fortsätter att öka

Arealen med höstraps uppgår i år till 65 800 hektar. Det är 22 procent mer än förra årets höstsådda areal av raps och 57 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Höstrapsarealen har ökat i så gott som alla län där grödan odlas. De största arealtillskotten finns i de stora jordbrukslänen Skåne och Västra Götalands län.

Efter en svacka under slutet av 1990-talet har odlingen av höstraps ökat under de senaste fem åren. Arealen är nu tillbaka på de nivåer som odlades i början av 1990-talet.

Höstvete kvar på en hög nivå

Höstvete är den vanligaste grödan som sås på hösten. Hösten 2007 var sådden av höstvete 316 900 hektar. Arealen är i samma storleksordning som 2006.

Höstkornarealen ökar

Framförallt på Gotland och i Kalmar län, där de vårsådda grödorna ofta drabbas av försommartorka, har odlingen av höstkorn ökat. På riksnivå har arealen ökat med 35 procent och uppgår nu till 10 500 hektar.

Varierade väderförhållanden inför höstsådden

I Hallands län och i de västra delarna av Skåne län kom det mycket regn i september när marken skulle förberedas för höstsådden. En del av den planerade sådden blev därför inte av. På de flesta andra håll i landet var det dock gynnsamma förhållanden för höstsådd.

EU slopar kravet på träda

Under 2007 har det varit höga priser för både spannmål och oljeväxter. EU har fattat beslut om att slopa den obligatoriska trädan inför 2008 års odlingssäsong. Dessa faktorer kan ha påverkat intresset för höstsådd i positiv riktning. Den totala höstsådda arealen ökade ändå bara med två procent jämfört med föregående år, vilket kan bero på det regniga höstvädret i sydvästra Sverige.