Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Höstsådda arealer 2007

JO 18 SM 0701 korrigerad version

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Gerda Ländell, SCB, tfn 019-17 68 07, gerda.landell@scb.se,

Olle Funcke, SCB, tfn 019-17 60 51, olle.funcke@scb.se

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834 Serie JO - Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 29 november 2007. Korrigerad version den 20 mars 2009.

URN:NBN:SE:SCB-2007-JO18SM0701_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.