Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2007

JO 18 SM 0701 korrigerad version

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Den höstsådda arealen ökar med två procent

Årets höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter beräknas till 472 000 hektar totalt för riket. Det är två procent mer än både förra årets arealer och genomsnittet för de senaste fem åren. Uppgifterna har samlats in från ett urval av cirka 3 900 lantbrukare.

Höstsådden utgörs av 316 900 ha höstvete, 25 800 ha höstråg, 10 500 ha höst­korn, 52 000 ha rågvete, 65 800 ha höstraps samt 900 ha höstrybs.

Höstvete i nivå med förra årets areal

Höstvete är den höstsådda gröda som odlas mest. På riksnivå är arealen är i nivå med 2006 års areal och sju procent under genomsnittet för de senaste fem åren. I Skåne län och framförallt i Hallands och Västra Götalands län har höstvetearealen minskat mycket jämfört med 2006 och även jämfört med femårsgenomsnittet. Exempel på län där höstvetearealen istället har ökat är Uppsala och Södermanlands län.

Rågarealen ökar med åtta procent

För riket totalt är rågarealen åtta procent större än förra året och nio procent större än femårsgenomsnittet. På länsnivå har sådden av råg ökat mest i Uppsala och Skåne län. Nästan hälften eller 12 000 hektar av landets rågodling finns i Skåne län.

Höstkornarealen ökar kraftigt

Framförallt på Gotland och i Kalmar län, där de vårsådda grödorna ofta drabbas av försommartorka, har odlingen av höstkorn ökat. På riksnivå har arealen ökat med 34 procent och uppgår nu till 10 500 hektar.

Rågvetearealen minskar något

I genomsnitt för landet som helhet är arealen rågvete något mindre än förra året men i nivå med femårsgenomsnittet. Exempel på län där rågvetearealen har minskat är Uppsala, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län. Ökad odling noteras bl.a. i Jönköpings, Kalmar, Gotlands och Skåne län.

 

Diagram 1. Höstsådda arealer av spannmål 1998-2007

 

Hektar

 

 

Höstrapsarealen fortsätter att öka

Sådden av höstraps är 22 procent större än förra året och 57 procent över femårsgenomsnittet. Den ökade arealen kan vara en följd av både ökat intresse för odlingen på grund av höga rapspriser och relativt gynnsamma förhållanden för höstsådd.

Odlingen av höstraps har ökat kraftigt under senare år och är nu tillbaka på de nivåer som odlades i början av 1990-talet. Årets höstsådda rapsareal kommer dock inte riktigt upp till rekordnivåerna 1989 och 1990 då den höstsådda arealen var större än 80 000 hektar.

De största arealtillskotten finns i de stora jordbrukslänen Skåne och Västra Götalands län.

I Skåne län har arealen ökat med nästan 4 000 hektar och i Västra Götalands län med nästan 2 000 hektar. I Östergötlands och Gotlands län har ökningen varit större än 1 000 hektar.

Eftersom odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om cirka 900 hektar osäker.

 

Diagram 2. Höstsådda arealer av oljeväxter 1998-2007

 

Hektar

 

 

Ekologisk höstsådd minskar

Den ekologiskt odlade arealen av de höstsådda grödorna är i år cirka 22 000 hektar och 10 procent mindre än förra året. I tablå 1 redovisas de beräknade arealerna för 2006 och 2007. Uppgifter om ekologiskt odlad areal av höstkorn redovisas inte eftersom det är för få observationer.

Även inom den ekologiska odlingen är höstvete den höstsådda gröda som odlas mest. Andelen höstvete är dock lite lägre än inom den konventionella odlingen. Höstråg och rågvete är två höstsådda grödor som odlas i något större utsträckning inom den ekologiska odlingen.

Västra Götalands län är det län där det finns mest höstsådd areal som odlas ekologiskt, sammanlagt 5 900 hektar. Där har arealen dock minskat med närmare 3 000 hektar jämfört med 2006.

Med ekologisk höstsådd avses höstsådda arealer som lantbrukaren har för avsikt att odla enligt ekologiska produktionsformer. Uppgifter om ekologisk höstsådd samlades in för första gången hösten 2005.

 

Tablå 1. Höstsådda arealer som odlas med ekologiska produktionsformer

 

 

 

 

 

 

Gröda

Ekologisk höstsådd

2007

Medelfel,

Ekologisk höstsådd

2006

Medelfel,

 

hektar

procent

hektar

procent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

12 300

3

14 000

5

Höstråg

2 100

6

2 900

15

Rågvete

4 500

9

4 600

7

 

 

 

 

 

Höstraps

2 400

6

2 200

10

Höstrybs

300

11

300

14

 

 

 

 

 


 

Varierande väder påverkade möjligheterna att höstså

I Hallands län och i de västra delarna av Skåne län kom det mycket regn i september när marken skulle förberedas för höstsådden. Även i de västra delarna av Västra Götalands län var det problem med för mycket regn i samband med höstbruket. En del av den planerade sådden blev därför inte av. På de flesta andra håll i landet var det dock gynnsamma förhållanden för höstsådd.

EU slopar kravet på träda

Under 2007 har det varit höga priser för både spannmål och oljeväxter. EU har fattat beslut om att slopa den obligatoriska trädan inför 2008 års odlingssäsong. Dessa faktorer kan ha påverkat intresset för höstsådd i positiv riktning. Den totala höstsådda arealen ökade ändå bara med tre procent jämfört med föregående år, vilket kan bero på det regniga höstvädret i sydvästra Sverige.

Kommentarer till tabellerna

I tabellerna redovisas höstsådd areal och medelfel för höstvete, höstråg, höstkorn, rågvete, höstraps samt höstrybs 2007. Redovisning görs för län, produktionsområden och hela riket.

Grödor som odlas i liten omfattning ger osäkra skattningar. Arealskattningar vars medelfel överstiger 35 procent, eller där antalet observationer understiger 10, redovisas inte utan ersätts med prickar i tabellerna. När observationer saknas helt anges detta med streck.

Uppgifterna är definitiva. För jämförelse redovisas motsvarande arealer för hösten 2006. På riksnivå redovisas även höstsådda arealer för åren 2002-2006.