Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2009

JO 18 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Stor höstsådd areal även i år

Årets höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter beräknas till 515 200 hektar totalt för riket. Det är i nivå med förra årets stora arealer och 10 % mer än genomsnittet för de senaste fem åren. Uppgifterna har samlats in från ett urval av nära 4 000 lantbrukare.

Höstsådden utgörs av 352 600 ha höstvete, 27 800 ha höstråg, 19 400 ha höst­korn, 40 400 ha rågvete, 74 600 ha höstraps samt 300 ha höstrybs.

Höstvetearealen något större än förra året

Höstvete är den höstsådda gröda som odlas mest. På riksnivå är arealen 5 % större än 2008 års areal och 9 % större än genomsnittet för de senaste fem åren. Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Skåne och Hallands län är exempel på län där höstvetearealen har ökat.

Rågarealen minskade igen efter förra höstens uppgång

För riket totalt är årets höstsådda rågareal 21 % mindre än förra årets areal. Det är en tillbakagång efter förra årets kraftiga ökning. På länsnivå har rågsådden minskat mest i Skåne län, där arealen nu är på samma nivå som år 2007. Mer än 40 % eller drygt 12 000 hektar av landets rågodling finns i Skåne.

Höstkorn kvar på en hög nivå

Höstkorn har under senare år blivit en allt vanligare gröda. Under hösten 2008 ökade arealen med uppemot 9 000 hektar och årets höstsådd har gett höstkornarealer i samma storleksordning som förra året.

Rågvetearealen minskade i alla län

I genomsnitt för landet som helhet är arealen rågvete 30 % lägre än förra året och 26 % lägre än femårsgenomsnittet. Den höstsådda arealen av rågvete minskade i samtliga län, både jämfört med förra årets areal och jämfört med femårsgenomsnittet. En bidragande faktor kan vara att skördeutfallet per hektar var förhållandevis lågt under 2009. Det har även rapporterats om problem med gulrostangepp.

 

Figur A. Höstsådda arealer av spannmål 2000-2009

 

Hektar

 

 

Höstrapsarealen fortsätter att öka

Sådden av höstraps är 7 % större än förra året och 35 % över femårsgenomsnittet. Den ökade arealen kan vara en följd av både ökat intresse för odlingen på grund av tämligen höga rapspriser jämfört med övriga grödor och relativt gynnsamma förhållanden för höstsådd i södra Sverige.

Odlingen av höstraps har ökat kraftigt under senare år och är nu tillbaka på de nivåer som odlades i början av 1990-talet. Årets höstsådda rapsareal kommer dock inte riktigt upp till rekordnivåerna från åren 1989 och 1990 då den höstsådda arealen var större än 80 000 hektar.

Det är framförallt i Kalmar, Skåne och Hallands län som höstrapsodlingen har ökat i år. I dessa län har den höstsådda arealen ökat med sammanlagt 4 500 hektar jämfört med förra året.

Eftersom odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om cirka 300 hektar osäker.

 

Figur B. Höstsådda arealer av oljeväxter 2000-2009

 

Hektar

 

 

 

Ekologisk höstsådd på samma nivå som förra året

Den ekologiskt odlade arealen av de höstsådda grödorna är i år runt 24 000 hektar, vilket är i nivå med motsvarande areal förra året. I tablå A redovisas de beräknade arealerna för 2008 och 2009.

Även inom den ekologiska odlingen är höstvete den höstsådda gröda som odlas mest. Andelen höstvete är dock lite lägre än inom den konventionella odlingen. Höstråg och rågvete är två höstsådda grödor som odlas i något större utsträckning inom den ekologiska odlingen.

Västra Götalands län är det län där det finns mest höstsådd areal som odlas ekologiskt, sammanlagt 6 500 hektar i år. Därefter följer i storleksordning Östergötlands län med 4 000 hektar, Uppsala län med 2 900 hektar och Södermanlands län med 2 000 hektar. Skåne län hamnar på femte plats med 1 900 hektar följt av Västmanlands län med 1 500 hektar.

Med ekologisk höstsådd avses höstsådda arealer som lantbrukaren har för avsikt att odla enligt ekologiska produktionsformer. Uppgifter om ekologisk höstsådd samlades in för första gången hösten 2005.

Tablå A. Höstsådda arealer som kommer att odlas enligt ekologiska

produktionsformer

 

 

 

 

 

 

Gröda

Ekologisk höstsådd

2009

Medelfel,

Ekologisk höstsådd

2008

Medelfel,

 

hektar

%

hektar

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

14 000

4

13 800

4

Höstråg

3 300

7

3 600

9

Höstkorn

200

18

200

10

Rågvete

4 300

6

4 700

8

 

 

 

 

 

Höstraps

1 900

7

1 800

8

Höstrybs

200

13

200

31

 

 

 

 

 


 

Varierande väder påverkade möjligheterna att höstså

På många håll i Stockholms, Uppsala, Gotlands och Dalarnas län kom det mycket regn under sensommaren vilket medförde svårigheter när marken skulle förberedas inför höstsådden. En del av den planerade sådden blev därför inte av. I de södra delarna av landet var det dock gynnsamma förhållanden för höstsådd.

Kommentarer till tabellerna

I tabellerna redovisas höstsådd areal och medelfel för höstvete, höstråg, höstkorn, rågvete, höstraps samt höstrybs 2009. Redovisning görs för län, produktionsområden och hela riket.

Grödor som odlas i liten omfattning ger osäkra skattningar. Arealskattningar vars medelfel överstiger 35 %, eller där antalet observationer understiger 10, redovisas inte utan ersätts med prickar i tabellerna. När observationer saknas helt anges detta med streck.

Uppgifterna är slutliga. För jämförelse redovisas motsvarande arealer för hösten 2008. På riksnivå redovisas även höstsådda arealer för åren 2004-2008.