Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 18 SM 1001

Höstsådda arealer 2010
Areas of cereals and oilseed crops sown in autumn 2010
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Höstvetearealen på samma nivå som förra året

Höstvete är den vanligaste grödan som sås på hösten. Hösten 2010 såddes 356 700 hektar höstvete, vilket är i samma storleksordning som förra hösten. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 7 %.

Råg- och särskilt rågvetearealerna minskade

Årets höstsådda rågareal uppgår till 23 600 hektar, vilket är 15 % mindre än förra hösten. Rågvetearealen uppgår till 26 900 hektar och har därmed minskat med 33 % jämfört med förra året. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en halvering av rågvetearealen.

Höstkornarealen minskade den här hösten

Höstkorn har under senare år börjat odlas i allt fler län. I år bröts trenden och arealen minskade till 13 200 hektar, vilket är 32 % mindre än förra hösten.

Höstrapsarealen minskade efter fem år med stadig ökning

Den här hösten har det såtts 64 500 hektar höstraps. Det är 14 % mindre än förra årets areal men i nivå med femårsgenomsnittet. Odlingen av höstraps har stadigt ökat under de fem senaste åren, så årets minskning innebär ett trendbrott. Det är framförallt i de stora odlingslänen Östergötlands, Skåne, Hallands och Västra Götalands län som rapsodlingen har minskat den här hösten.

Regn under sensommaren försvårade höstsådden

På en hel del håll i landet kom det stora regnmängder i augusti och september när det var dags för höstsådd. Det medförde svårigheter när marken skulle bearbetas och en del av den planerade sådden blev därför inte av.