Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2010

JO 18 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Förhållandevis stor höstsådd areal även i år

Årets höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter beräknas till 485 600 hektar totalt för riket. Det är 6 % mindre än förra årets arealer men i nivå med genomsnittet för de senaste fem åren. Uppgifterna har samlats in från ett urval av nära 4 000 lantbrukare.

Höstsådden utgörs av 356 700 ha höstvete, 23 600 ha höstråg, 13 200 ha höst­korn, 26 900 ha rågvete, 64 500 ha höstraps samt 700 ha höstrybs.

Höstvetearealen på samma nivå som förra året

Höstvete är den höstsådda gröda som det odlas mest av. På riksnivå är arealen i nivå med 2009 års areal och 7 % större än genomsnittet för de senaste fem åren. På länsnivå ligger de flesta skillnaderna jämfört med föregående år inom felmarginalen.

Rågarealen minskade i år igen

För riket totalt är årets höstsådda rågareal 23 600 hektar och därmed 15 % mindre än förra årets areal. Det är för andra året i rad en tillbakagång efter 2008 års kraftiga ökning till 35 200 hektar. Uppemot hälften av landets rågodling finns i Skåne.

Höstkornarealen backade efter tidigare uppgång

Höstkorn har under senare år blivit en allt vanligare gröda. Under hösten 2008 ökade arealen med nästan 9 000 hektar, men årets höstsådd har inneburit en minskning med 6 300 hektar till totalt 13 200 hektar.

Rågvetearealen fortsatte att minska

I genomsnitt för landet som helhet är arealen rågvete 23 % lägre än förra året och hela 49 % lägre än femårsgenomsnittet. I år minskade den höstsådda arealen av rågvete mest i Östergötlands och Västra Götalands län. En bidragande faktor kan vara att skördeutfallet per hektar var förhållandevis lågt under både 2009 och 2010. Det har även rapporterats om problem med gulrostangepp.

 

Figur A. Höstsådda arealer av spannmål 2001-2010

 

Hektar

 

 

Höstrapsarealen minskade för första gången på fem år

Sådden av höstraps blev i år 64 500 hektar. Det är en minskning med drygt 10 000 hektar. Årets areal är 14 % mindre än förra året men samtidigt i nivå med femårsgenomsnittet. Odlingen av höstraps har stadigt ökat under de fem senaste åren, så årets minskning innebär ett trendbrott. Det är framförallt i de stora odlingslänen Östergötlands, Skåne, Hallands och Västra Götalands län som rapsodlingen har minskat den här hösten.

Eftersom odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om cirka 700 hektar osäker.

 

Figur B. Höstsådda arealer av oljeväxter 2001-2010

 

Hektar

 

 

 

Ekologisk höstsådd på samma nivå som förra året

Den ekologiskt odlade arealen av de höstsådda grödorna är i år drygt 22 000 hektar, vilket är i samma storleksordning som förra året. I tablå A redovisas de beräknade arealerna för 2009 och 2010.

Även inom den ekologiska odlingen är höstvete den höstsådda gröda som det odlas mest av. Andelen höstvete är dock lite lägre än inom den konventionella odlingen. Höstråg och rågvete är två höstsådda grödor som odlas i något större utsträckning inom den ekologiska odlingen.

Västra Götalands län är det län där det finns mest höstsådd areal som odlas ekologiskt, sammanlagt 6 800 hektar i år. Därefter följer i storleksordning Östergötlands med 4 000 hektar, Uppsala län med 2 500 hektar, Södermanlands, och Västmanlands län med 1 500 hektar följt av Skåne län med 1 400 hektar.

Liksom för den totala höstsådda arealen syns även inom den ekologiska höstsådda arealen samma tendens att höstrågarealen och rågvetearealen minskade under 2010. För höstkorn var det för få jordbruksföretag med uppgifter om höstsådd för att några resultat skulle kunna redovisas.

Med ekologisk höstsådd avses höstsådda arealer som lantbrukaren har för avsikt att odla med miljöersättning för ekologiska produktionsformer, certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion. Uppgifter om ekologisk höstsådd samlades in för första gången hösten 2005.

 

 

Tablå A. Höstsådda arealer som kommer att odlas ekologiskt

 

 

 

 

 

 

Gröda

Ekologisk höstsådd

2010

Medelfel,

Ekologisk höstsådd

2009

Medelfel,

 

hektar

%

hektar

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

15 400

4

14 000

4

Höstråg

2 600

8

3 300

7

Höstkorn

..

..

200

18

Rågvete

2 200

4

4 300

6

 

 

 

 

 

Höstraps

1 800

7

1 900

7

Höstrybs

300

7

200

13

 

 

 

 

 


Anm. Då medelfelet överstiger 35 % eller antalet observationer understiger 10 utelämnas resultatet (..).

 

Regn under sensommaren försvårade höstsådden

På en hel del håll i landet kom det stora regnmängder i augusti och september när det var dags för höstsådd. Det medförde svårigheter när marken skulle bearbetas och en del av den planerade sådden blev därför inte av.

Kommentarer till tabellerna

I tabellerna redovisas höstsådd areal och medelfel för höstvete, höstråg, höstkorn, rågvete, höstraps samt höstrybs 2010. Redovisning görs för län, produktionsområden och hela riket.

Grödor som odlas i liten omfattning ger osäkra skattningar. Arealskattningar vars medelfel överstiger 35 %, eller där antalet observationer understiger 10, redovisas inte utan ersätts med prickar i tabellerna. När observationer saknas helt anges detta med streck.

Uppgifterna är slutliga. För jämförelse redovisas motsvarande arealer för hösten 2009. På riksnivå redovisas även höstsådda arealer för åren 2005-2009.