Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2002

JO 19 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

I detta statistiska meddelande redovisas preliminära uppgifter på riksnivå om 2002 års skörd av spannmål, ärter och oljeväxter. Resultaten baseras på en rikstäckande intervjuundersökning där cirka 1 000 lantbrukare tillfrågats om skördeutfallet. Motsvarande preliminära uppgifter för län och produktions­områden kommer att publiceras i mitten av december. Resultaten baseras då på uppgifter från cirka 4 350 lantbrukare. Definitiva resultat för 2002 kommer att redovisas i april 2003 när definitiva grödarealer finns tillgängliga.

Totalskördar av spannmål

Totalt för riket beräknas spannmålsskörden bli 5,45 miljoner ton. Det motsvarar ungefär genomsnittet för de fem senaste åren. Minskade spannmålsarealer uppvägs av att hektarskördarna i år är högre än normalt. I diagram 1 redovisas hur den totala spannmålsskörden har varierat under de senaste tio åren. Observera att diagrammen för spannmål och raps/rybs har olika skalor, se diagram 2.

I tablå 1 redovisas preliminära totalskördar för de grödor som ingår i undersök­ningen. Medelfelet är ett mått på de beräknade resultatens osäkerhet - ju högre medelfel desto osäkrare uppgift. Se vidare under "Statistikens tillförlitlighet". För jämförelse med tidigare års totalskördar redovisas även procentuell skillnad mellan 2002 års totalskördar och motsvarande genomsnitt för de fem senaste åren.

 

Tablå 1. Totalskördar 2002. Preliminära uppgifter för riket

 

 

 

Totalskörden av höstvete uppgår till cirka 1,8 miljoner ton vilket motsvarar 33 procent av den totala spannmålsskörden. Arealen höstvete brukar variera kraftigt från år till år beroende på hur förutsättningarna för höstsådd varit året innan. Den nederbördsrika hösten 2001 ledde till minskade arealer av både höstvete och de övriga höstsådda spannmålsgrödorna. Diagram 3-5 visar spannmålsslagens andel av totalskörden de tre senaste åren.

Totalskörden av blandsäd beräknas bli 86 400 ton. De redovisade skördeupp­gifterna för blandsäd innefattar stråsädesblandningar och stråsäd/baljväxtbland­ningar. Arealer som skördats som grönfoder har frånräknats.

 

Hektarskördar av spannmål

Hektarskörden av höstvete beräknas på riksnivå vara 5 procent högre än genomsnittet för de fem senaste åren. Hektarskörden av vårvete beräknas vara i nivå med femårsgenomsnittet.

Vårkornets hektarskörd är 7 procent högre än genomsnittet för de fem senaste åren. Havre har också gett hög avkastning per hektar, 15 procent högre än i fjol och 9 procent högre än femårsgenomsnittet och normskörden. Normskördarna är beräknade utifrån en längre tidsserie av tidigare års hektarskördar, samt en trendfaktor. Se vidare under "Bra att veta".

I tablå 2 nedan redovisas preliminära hektarskördar för de aktuella grödorna. Observera att högt medelfel innebär att uppgiften är osäker.

 

Tablå 2. Hektarskördar 2002. Preliminära uppgifter för riket

 

 

 

 

Ärter

Den totala ärtskörden beräknas till 83 100 ton, vilket är 9 procent mer än i fjol. Skörden per hektar beräknas i genomsnitt bli cirka 3 200 kg/ha. Det är 10 procent mer än förra året och 17 procent mer än femårsgenomsnittet. Resultaten visar dock på en stor variation i skördenivå mellan olika gårdar.

Oljeväxter

Totalskörden av raps och rybs beräknas bli 159 000 ton. Det är 50 procent mer än förra året och 25 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Odlingen av raps och rybs har visat en nedåtgående trend under flera år men 2002 ökade arealen med hela 50 procent jämfört med föregående års areal. I diagram 2 redovisas hur den totala raps- och rybsskörden har varierat under de senaste tio åren. Observera att diagrammen för spannmål och raps/rybs har olika skalor.

Hektarskörden av höstraps är något lägre än i fjol men i nivå med femårs­genomsnittet. Vårraps visar en hektarskörd som är något högre än femårsgenomsnitt och fjolårsskörd.

Den totala skörden av oljelin beräknas till cirka 3 300 ton. Avkastningen per hektar är bättre än på många år. Den torra och varma hösten gjorde att odlarna kunde tröska linet under bra skördeförhållanden och andelen obärgad areal ser ut att bli betydligt mindre än vad den har varit de senaste åren.

Odlingsbetingelser

Hösten år 2001 präglades av mycket nederbörd och sen skörd. Det medförde att arealen med höstsådda spannmålsgrödor minskade. Vårsådden startade rekord­tidigt och efter en försommar med lagom mycket regn och värme såg grödorna ut att kunna ge en hög skörd. Från många håll i landet kom rapporter om att en bra skörd var på gång. Den varma och torra sommaren kan dock ha stressat grödorna och hämmat tillväxten. Tröskningen kom igång tidigt och kunde genomföras under bästa tänkbara väder. Skördearbetet löpte smidigt vilket bör ha lett till bra kvalitet på de skördade kvantiteterna. Uppgifter skördens kvalitet inhämtas dock inte i denna undersökning.

Obärgade arealer

Av spannmålsgrödorna beräknas preliminärt 0,3 procent av arealen vara obärgad. Det är betydligt mindre än förra året då 2,9 procent av spannmåls­arealen förblev oskördad. Av raps- och rybsarealen beräknas cirka 1,8 procent vara obärgad.

Kommentarer till tabellerna

Dessa preliminära resultat redovisas endast på riksnivå. I tabellerna redovisas antal undersökningsenheter (UE) som varit underlag för beräkningarna, bärgad skörd per hektar, medelfel för hektarskörd, grödareal, total skörd samt medelfel för den totala skörden. En UE motsvarar ett jordbruksföretag. För jämförelse med tidigare år redovisas också definitiva resultat för de närmast föregående åren. Förekomst av obärgade arealer gör att hektarskörd och totalskörd blir lägre för den aktuella grödan.

Medelfelet är ett mått på den beräknade skördens osäkerhet. Ju högre medelfelet är desto mer osäker är den aktuella uppgiften. Denna preliminära beräkning för år 2002 baseras på ett mindre antal intervjuer än de definitiva resultaten för åren 1997-2001. Som en följd är medelfelen för uppgifterna avseende 2002 ofta högre än medelfelen för motsvarande uppgifter gällande 1997-2001. Se vidare under rubriken "Statistikens tillförlitlighet".

För att undvika redovisning av alltför osäkra resultat krävs att redovisad hektar­skörd grundar sig på minst 20 UE. Vid färre UE ersätts skördeuppgiften i tabel­len med två prickar (..).

Grödarealerna är hämtade från den preliminära statistiken om åkerarealens an­vändning i juni 2002. Statistiken baseras på uppgifter från jordbrukare som ansökt om arealbaserat stöd 2002. De grödarealer som redovisas i detta statistiska meddelande har dock minskats med skattad areal skördad som grönfoder. Se vidare under avsnittet "Så görs statistiken".