Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 0202

Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2002
Preliminära uppgifter för län och riket
Yield of cereal crops, peas and oilseed crops in 2002 Preliminary data for counties and the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Bra skörd per hektar i Västsverige och i Norrland

Skördeutfallet per hektar har för de flesta grödorna varit något högre än normalt i de västra delarna av Sverige och i Norrland. Stockholms, Uppsala och Got­lands län är andra exempel på län som visar hektarskördar som är jämförelsevis höga. I Skåne är skörden per hektar för många av grödorna i nivå med genomsnittet för de senaste åren. Dessa resultat och annan regional statistik om 2002 års skörd av spannmål, ärter och oljeväxter har sammanställts utifrån uppgifter från drygt 4 000 lantbrukare.

Totalskörden av spannmål normal

Den total skörden av spannmål beräknas till 5,5 miljoner ton. Det motsvarar ungefär genomsnittet för de fem senaste åren. Hektarskördarna är förhållandevis höga men spannmålsarealerna har minskat med fyra procent jämfört med i fjol och med åtta procent jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren. En faktor som också verkar sänkande på den totala skörden är att många lant­brukare inte kunde genomföra en normal höstsådd förra hösten på grund av mycket regn. Det fick till följd att det i år blev mindre arealer av höstsådda grödor som normalt ger högre skörd per hektar.

Tidig skörd

Tröskningen kom igång tidigt och kunde genomföras under gynnsam väderlek. Det torra höstvädret underlättade skördearbetet och medförde låg andel obärgad areal, preliminärt 0,3 procent jämfört med 2,9 procent av spannmålsarealen 2001.